خانه / سرکار خانم تمجیدی

سرکار خانم تمجیدی

811732699_123003

معاون انضباطی سرکار خانم فرح تمجیدی

احساســات درونی کودکــان را در چهـــره آنها می خوانم .شیطــنت های کودکان لازمه سـن و ســـال آنهاست.برای دوران کودکی ارزش قائل می شوم و هیچگاه به عجله در مـــورد خـــوب و بد آن قضـــاوت نمیکنم.کودکان امـــــروز با نســـل گذشته قابل مقایسه نیست.سن رفتن به مدرسه بر اساس میــزان توانایی کودکـان ما مشخص شده است.کودک انسان توانایی است که در حال شکل گیری ـ تکامل جسمی ـ روانی ـ اجتماعی ـ اخلاقی و رفتاری است.به سوالات و کنجکاوی کودک با حوصله و علاقه پاسخ می دهم .او در حال رشد و یادگیری است. تامین سلامت جسمی و روانی کودک ، حق او و وظیفه من است.