خانه / معاون آموزشی پایه های پیش دبستان ، اول و دوم

معاون آموزشی پایه های پیش دبستان ، اول و دوم

photo451661544442407177

سرکار خانم قیومیان

ای کــاش پرده می دانســت ، تا زمانی که پنجره باز است فرصت رقصیدن دارد. سوگند به دانایی و دانش که می تواند کهربایی ترین ترنم زندگی ساز بشریت باشد. زمـــانی می گذرد و مـا هم چنان چشم به جــاری رود عمـــر خیره می مـــانیم و ای کاش در ارغنون هستی گوش جانمان همـواره به هوش بود تا می توانستیــم نغمه های خیال انگیز الهه ی طبیعت را بشنویم که دانستن رمــز بقای پر شوکت انسان است . پویا و پاینده باشید