خانه / معاونت آموزشی / معاون آموزشی پایه ششم

معاون آموزشی پایه ششم

سرکار خانم فرناز

* فعالیتهای معاونت آموزشی :

۱-شناسایی دانش آموزان مشکل داراز طرف معاونت آموزشی مدرسه فرم هایی تهیه شده و هر ماه در اختیار کلاسها قرار میگیرد تا دانش آموزان دارای مشکل یادگیری ، انظباطی ، رفتاری معرفی گردند. برای دانش آموزان دارای مشکل یادگیری  جلسه ای با حضور مدیر مدرسه ، معاون آموزشی ، معاون پرورشی و معلم مربوطه برگزار و راه های رفع مشکل بررسی می گردد سپس نتایج جلسه در اختیار اولیا جهت همکاری قرارداده می شود.

۲-بازدید از کلاس ها

این بازدیدها در سطوح مختلف به شرح ذیل انجام میگیرد.

۱-چیدمان کلاس و تابلوهای کلاس

۲-طرح درس همکاران و روش های تدریس

۳-ابتکارات و نوآوری ها در مراحل آموزش

۴-میزان همکاری دانش آموزان و دانش آموزمحوری بودن تدریس

۵-گروه بندی و فعالیت های گروهی در کلاس ها

۶-نمونه ارزشیابی های تشخیصی ، تکوینی ، پایانی و ……

۷-آماده سازی پوشه کار و دفاتر مدیریت کلاسی

۸-اجرای طرح هوشمند سازی کلاس و تولید محتوای الکترونیکی